การใช้งานคอมพิวเตอร์ : ปรับ System Properties และแก้ไข Registry

ตอนที่  8

ปรับคอมพิวเตอร์ให้เร็วและแรง หลากหลายวิธี

 

                                การเตรียมความพร้อมที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ยังคงดำเนินต่อไปในตอนนี้ คำว่าประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์น่าจะหมายถึงอัตราส่วนระหว่าง Output เทียบกับ Input ในทางคอมพิวเตอร์น่าจะหมายถึงการใช้งานได้รวดเร็วและแรง ไม่ติดขัด ไม่ Hang เมื่อเทียบกับ Spec ของเครื่อง

                                การปรับคอมพิวเตอร์ให้เร็วและแรง 

การปรับคอมพิวเตอร์ให้เร็วและแรง มีร้อยแปดพันเก้าวิธี  ยกตัวอย่างได้ดังนี้

                               วิธีที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่เมื่อเราเสียบปลั๊กเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั้น   บางครั้งคอมพิวเตอร์จะค้างอยู่ที่ขั้นใดขั้นหนึ่งบนหน้าจอนาน ๆ จึงจะก้าวไปสู่ขั้นใหม่   บางที่ใช้เวลาถึง 5 นาทีซึ่งถือว่าผิดปกติ   อย่างแรกที่ต้องตรวจสอบคือสายไฟที่เชื่อมต่อ Hard disk ถ้าชำรุดก็หามาเปลี่ยนใหม่

                                วิธีที่สอง ต้องเข้าไปปรับแต่ง Visual Effect โดยปรับให้เป็น Adjust for best performance ซึ่งเราได้ทำกันมาแล้วในตอนที่ 4   คือลดความสวยงามในการแสดงผลด้านกราฟฟิค แต่เน้นเรื่องการทำงาน ให้เกิดผลดีที่สุด ถ้าลืมไปแล้วให้ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ อยู่ในตอนที่ 4 ครับ

                                วิธีที่สาม ต้องเข้าไปปรับแต่ง Processor Scheduling ซึ่งเราได้ทำกันมาแล้วในตอนที่ 4 ซึ่ง   ครั้งนั้นเราตั้งตามค่า default เพื่อให้การทำงานดีที่สุดกับโปรแกรม เราจึงคลิกตัวเลือกที่ Programs แต่คราวนี้ให้ปรับตัวเลือกมาเป็น Background services เนื่องจากจะทำให้ CPU ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ถ้าท่านลืมไปแล้วให้ย้อนกลับไปดูใหม่ อยู่ในตอนที่ 4 เช่นเดียวกันครับ

                                วิธีที่สี่ ต้องเข้าไปปรับแต่งระบบการเปิดเครื่องใน System Properties ดังนี้

1           คลิกขวาไอคอน My Computer เลือก Properties จะพบหน้าต่าง System Properties

2           คลิกแท็ป Advanced ในกรอบ Startup And Recovery คลิก Settings

                                3           ปรับค่าระบบการเปิดเครื่องในกรอบ System startup ซึ่งมี check box อยู่สองอัน  อันแรกคือ Time to display list of operating systems ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกใน check box ออกไปเสีย เพราะจะได้ลดระยะเวลาในการแสดงบัญชีระบบปฏิบัติการ หน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏขึ้นมาเร็วกว่าเดิม 30 วินาที (ค่า Default ของคอมพิวเตอร์จะถ่วงเวลาการเปิดเครื่องไว้ประมาณ 30 วินาที )   

                                4           ในกรอบ System failure ซึ่งมี check box อยู่สามอัน ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกใน check box ออกไปเสียให้หมด เพราะไม่มีความจำเป็นต้องให้มีการเขียนเหตุการณ์ หรือส่งสัญญาณเตือนหรือให้คอมพิวเตอร์บู๊ตเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีความผิดพลาดของระบบ   คอมพิวเตอร์ของเราจะไม่ต้องไป เป็นกังวนกับสามเหตุการณ์นี้นั่นเอง

5           เสร็จแล้วคลิก OK กลับไปหน้าต่างเดิมก็คลิก OK อีกครั้ง

                                วิธีที่ห้า ต้องเข้าไปปรับความเร็วของโปรแกรมที่ใช้เป็นประจำ ดังนี้

1         เรียก Windows Task Manager ขึ้นมาด้วยการกดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete พร้อมกัน

                                2         คลิกแท็ป Processes  เมื่อเห็นชื่อโปรแกรมที่เราต้องการเร่งความเร็วก็ให้คลิกขวาที่โปรแกรมนั้นเพื่อเลือก Set Priority  > High  จะปรากฏหน้าต่างมีข้อความเตือนว่าการเลือกนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ  ระบบอาจจะไม่มีเสถียรภาพ (ไม่ต้องไปกลัวครับเพราะทำ System Restore ไว้แล้วในตอนที่ 3  ถ้าระบบมันรวนก็รีบกลับไปจุดที่ก่อนเกิดอาการรวนนี้ได้ )

                                3      คลิก Yes  

                                วิธีที่หก ต้องเข้าไปปิดเสียงดนตรีประกอบการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะถ้าหากว่ามีเสียงดนตรี  ก็จะทำให้ขั้นตอนการปิดเครื่องช้าลง   การปิดเสียงดนตรีก่อนการปิดเครื่อง ทำได้ดังนี้

1           คลิก Start  >  Control Panel  เลือก Sound And Audio Devices

2           คลิกแท็ป Sound  ในกรอบ Program Events คลิกเลือก Exit Windows

3           ในกรอบ Sound คลิกเลือก (None)

4           คลิก OK

หากเราทำวิธีที่สี่ผนวกกับวิธีที่หก  ก็เท่ากับว่าระยะเวลาเปิดเครื่องก็เร็ว ปิดเครื่องก็เร็ว

                                วิธีที่เจ็ด ง่ายที่สุดในโลก คือการ Scan ไวรัส  แล้วกำจัดมันออกไป  ไวรัสไปทำให้เครื่องของเราช้า เพราะมันไปปรับเปลี่ยนค่า Registry หน่วงเวลาในการทำงานของเครื่องแถมทำลายไฟล์ข้อมูลสำคัญ ๆ ของเราด้วย 

                                 วิธีที่แปด  ทำวิธีที่เจ็ดแล้ว มีไวรัสบางตัวไม่ยอมถูกลบออกไป  ถ้าอย่างนั้นไปปรับค่า Registry กันดีกว่าโดยทำได้ดังนี้ครับ

                                1           คลิก Start  >  Run  จะพบหน้าต่าง Run แล้วพิมพ์คำว่า Regedit  ในกรอบ Open แล้วคลิก OK

                                2           จะพบหน้าต่าง Registry Editor  ให้ดูที่คอลัมน์ทางซ้ายมือ จะมีคำว่า My Computer ซึ่งถ้าคลิกเครื่องหมายบวก ( + ) ที่หน้าคำว่า My Computer เครื่องหมาย + จะกลายเป็นเครื่องหมายลบ ( )แล้วแตก My Computer  ออกเป็น 5 แขนง  ดังนี้

            HKEY_CLASS_ROOT

            HKEY_CURRENT_USER

            HKEY_LOCAL_MACHINE

            HKEY_USER

            HKEY_CURRENT_CONFIG

                                3         การปรับค่า Registry อันดับแรกต้องไปปรับที่ตัวเครื่องจักรกลของระบบเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงาน  คือเข้าไปปรับที่ HKEY_LOCAL_MACHINE  โดยดับเบิลคลิกไปตลอดเส้นทาง HKEY_LOCAL_MACHINE  > SYSTEM  >  CurrentControlSet  >  Control 

                                4         เมื่อถึงตอนนี้ให้ไปดูคอลัมน์ทางขวามือ  มองหาคำว่า WaitToKillServiceTimeOut เมื่อพบแล้วให้ดับเบิลคลิกที่คำนี้  จะปรากฏหน้าต่าง Edit String ซึ่งจะมีช่องระบุชื่อของค่า Registry ตัวนี้ (Value name ) และค่าของข้อมูล Registry ตัวนี้ (Value data )

                                 5         พิมพ์ตัวเลขปรับค่า Value data จาก 20000 ให้เป็น  1 ( ค่าเดิมของแต่ละเครื่องอาจจะไม่เป็น 20000 ก็ได้  ข้าพเจ้าเคยลองทำมาหลายเครื่อง บางเครื่องค่าเดิมเป็น 5000 หรือบางเครื่องก็เป็นค่าอื่น ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะมีไวรัสไปเปลี่ยนแปลงค่าของมันก่อนแล้ว )

6         คลิก  OK

                                7         การปรับค่า Registry อันดับต่อไปต้องไปปรับที่การใช้งานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คือเข้าไปปรับที่ HKEY_LOCAL_MACHINE โดยดับเบิลคลิกไปตลอดเส้นทาง HKEY_CURRENT_USER   >  Control Panel  >  Desktop   

                                8         เมื่อถึงตอนนี้ให้ไปดูคอลัมน์ทางขวามือ  มองหาคำว่า AutoEndTasks  เมื่อพบแล้วให้ดับเบิลคลิกที่คำนี้  จะปรากฏหน้าต่าง Edit String ซึ่งจะมีช่องระบุชื่อของค่า Registry ตัวนี้ (Value name ) และค่าของข้อมูล Registry ตัวนี้ (Value data )

9         พิมพ์ตัวเลขปรับค่า Value data ให้เป็น  1 (เดิมอาจจะเป็น 1  อยู่แล้ว )

10      คลิก OK

11      มองหาคำว่า HungAppTimeout  เมื่อพบแล้วให้ดับเบิลคลิกที่คำนี้

12      พิมพ์ตัวเลขปรับค่า Value data จาก 4000 ให้เป็น  1

13      คลิก OK

14      มองหาคำว่า MenuShowDelay  เมื่อพบแล้วให้ดับเบิลคลิกที่คำนี้

15      พิมพ์ตัวเลขปรับค่า Value data จาก 200 ให้เป็น  100

16      คลิก OK

17      มองหาคำว่า WaitToKillAppTimeout  เมื่อพบแล้วให้ดับเบิลคลิกที่คำนี้

18      พิมพ์ตัวเลขปรับค่า Value data จาก 5000 ให้เป็น  100

19      คลิก OK

20      คลิกเครื่องหมายกากบาท X  ปิดหน้าต่าง

 

                                 ข้อสังเกต  :  ค่าที่ปรับนี้ถ้าท่านพิจารณาดูจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาในการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น เช่น คำว่า  Timeout , Delay , End  ซึ่งเราปรับค่าของมันลงมาก็จะทำให้การทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเอง

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ : ปรับ System Properties และแก้ไข Registry

  1. Ültra-m▲N พูดว่า:

    ของผมมีวิธีปรับอีกอันนึงครับ … ไม่รู้ว่าเคยทำหรือยังไป Start > Run > พิมพ์ว่า msconfig > แล้วเลือกที่แท๊บ Startup จะมีรายชื่อโปรแกรมต่างๆ ที่เครื่องต้องบู๊ตตอนเราเปิดเครื่องเข้าวินโดวส์ครับ โปรแกรมพวกนี้จะอยู่ตรง Systemtray (เขียนถูกป่าวหว่า !?) ตรงที่เป็นนาฬิกานั่นแหละครับ ถ้ามีโปรแกรมเยอะ เครื่องจะใช้เวลาโหลดโปรแกรมพวกนี้พอสมควร เราไม่ต้องการให้โหลดโปรแกรมอะไรก็เอาเครื่องหมายถูกออก บางอันถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเอาออกครับ แต่เท่าที่ทำมา พอเอาออกแล้วมีบางอย่างหาย เช่น ปุ่มสลับภาษา อะไรประมาณนี้ เราก็พิมพ์เข้าไปใหม่แล้วเรียกให้มันโหลดอีกครั้ง ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเสริมอีกนิดนึง คือ บางโปรแกรมตอนลงนี่ จะมีให้เลือกประมาณว่า "ต้องการให้โหลดขึ้นมาพร้อมตอนเปิดวินโดวส์เลยหรือเปล่า" ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตั้งไว้ครับ จะได้ไม่ต้องมาคอยตั้งไม่ให้มันโหลด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s