บันทึกช่วยจำ

ปัญหาของประเทศไทย
– การพัฒนาที่ยั่งยืน

                การพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีปัญหามากหากขาดความร่วมมือในการพัฒนาจากทุกภาคี  ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชน

การปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน

                การพัฒนาประเทศจะมีความยั่งยืนขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการในประเด็นหลัก  ดังนี้

                      1.
ปัญหาปัจจุบันเกิดจากความก้าวหน้าจากโลกาภิวัตน์ 
(
Globalization)  ซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนา Technology ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นหลัก วิธีคิด วิธีมอง
ปัญหาของคนส่วนใหญ่ยังมองอยู่ในกรอบของตนเอง
ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงมองจากรอบข้างมองนอกกรอบ
(Think out of the box) 

                      2.
ปัญหาที่พบจะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของโลก

                      3.
การแก้ไขปัญหาของประชาชนต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง  มีส่วนในการแสดงความคิด เป็นความต้องการของประชาชนที่จะแก้ไขปัญหา  หลักสำคัญคือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติราชการ

                      4.
ความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศที่ผูกพันหรือเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจะมองเป็นเรื่องที่ไกลตัวเองอีกไม่ได้แล้ว

คุณสมบัติ/บทบาทของข้าราชการรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

                      1. ใฝ่รู้/เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ฝึกฝนตนเองให้มีความชำนาญในเรื่องที่ตนต้องรับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้องอยู่สม่ำเสมอ

                      2. สามารถคิดวิเคราะห์  กลั่นกลอง 
ข้อมูลอย่างถูกวิธีด้วยตนเอง 
ต้องรู้จักรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร  และความรู้ด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

                      3. ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก

                      4. ต้องลงมือปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้ ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีการปฏิบัติ

                      5. ต้องศึกษางานทีรับผิดชอบ  และการประสานการปฏิบัติกับภาคีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไปสู่ความสำเร็จ

                      6. คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการรุ่นใหม่  จะต้องมีอยู่ในจิตใจ มีความสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งจะเป็นแรงขับให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ อย่าทำในสิ่งที่คิดว่าผิด  ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำหนดพฤติกรรมของตนเอง

                      7.
ควรมีความคิดเป็นผู้ก่อการในการเปลี่ยนแปลง 
(Change
Agent) จากภายใต้จิตสำนึก ที่ถูกต้องในตัวของข้าราชการเอง

                      8.
วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในองค์กรในการปฏิบัติงานเชิงระบบ ซึ่งจะต้องปฏิบัติ งานร่วมกับผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 ต้องปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการ
ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อองค์กรและประชาชน

                      9. การสร้างเครือข่าย (Team work) กับเพื่อนร่วมงานทั้งในองค์กรเดียวกันและต่างองค์กร
ต้องทลายกำแพงข้ามหน่วยงานในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
(Knowledge Management: KM) สู่เป้าหมาย สุดท้าย คือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s